Dzongsar Khyentse Rinpoche’s teaching in Jerusalem University

https://www.youtube.com/watch?v=mhnCHvYNNbo